Ahmed Şeref Güneysu

Sign in

FP yöntemlerini ve Delege Türünü Tanıyalım


Photo by Jess Bailey Designs from Pexels

Bu yazıda, 2020'deki iş hayatıyla alakalı kazanımlarım ve hobi projelerimi özetleyeceğim.

Hobi Projelerim

10. underscore.net

Bir kütüphane ve framework’ü geliştirebilmek için aktif olarak kullanmanız ve eksiklerini görmeniz gerekiyor.

9. Predicate Builder


Giriş

Map

  • ismindeki fonksiyonumuz Girdi olarak [🌽, 🐮, 🐔] alıyor ve herbirini pişirerek [🍿, 🍔, 🍳]'e dönüştürüyor.
  • isVegeterian filtresi [🍿, 🍔, 🍳] arasından vejeteryanler için olmayanları filtreliyor.

Biraz Teori

C# Map Kullanımı


İlk ve Orta Okul Yılları

  • Bilgisayar dersinde abone olduğumuz Byte ve CHIP dergilerini,
  • C++ ile kendi oyununuz yapın sloganıyla PCNet ile verilen kitapçıkları

Lise Yıllarım


Bir başka beyaz ve mavi yaka klişesi

Mavi yakalı beden gücü gerektiren…


Hacker ve Cracker birbirine zıt iki kavramdır. Hacker (kültürü) yeni bir şeyler üretirken, Cracker, bir şeyleri bozar, sistemlere zarar verir.

Ahmed Şeref Güneysu

software programmer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store