Ahmed Şeref Güneysu
Photo by Jess Bailey Designs from Pexels

Bu yazıda, 2020'deki iş hayatıyla alakalı kazanımlarım ve hobi projelerimi özetleyeceğim.

Hobi Projelerim

10. underscore.net

Bir kütüphane ve framework’ü geliştirebilmek…

Giriş

Map

  • ismindeki fonksiyonumuz Girdi olarak [🌽, 🐮, 🐔] alıyor ve herbirini pişirerek [🍿, 🍔, 🍳]'e dönüştürüyor.
  • isVegeterian filtresi [🍿, 🍔, 🍳]

İlk ve Orta Okul Yılları

  • Bilgisayar dersinde abone olduğumuz Byte ve CHIP dergilerini,
  • C++ ile kendi oyununuz yapın sloganıyla PCNet…

Hacker ve Cracker birbirine zıt iki kavramdır. Hacker (kültürü) yeni bir şeyler üretirken, Cracker, bir şeyleri bozar, sistemlere zarar verir.

Ahmed Şeref Güneysu

software programmer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store