C# İle Fonksiyonel Programlama — Map

Giriş

Map

Biraz Teori

C# Map Kullanımı

Celcius ↔ Fahrenheit Dönüşüm Fonksiyonu

C# Delegelerini Kullanarak Kendi Map Fonksiyonumuzu Yazalım

Alternatif #1

Alternatif #2

Genel amaçlı bir map fonksiyonu geliştirelim

Sonuç

Bağlantılar

software programmer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store